Wednesday, September 26, 2007(26) - PAMULAAN MANJAJAK TANAH

Amun handak dibandingkan kakanak bahari awan kakanak wahini , banyak banar pasalisihannya. Kaya bandingan langit awan bumi, ujar. Bukan haja matan kasanangan diharagu kawitan, balajar di sakulah, cara bapakaian atawa makan nginum malah sarabanya jauh pada sama.

Tagal di sini ulun handak manyambat tantang sauting haja ‘ adat ‘ kakanak halus lalaki atawa bibini nang kada diulah lagi adat tu wahini oleh kawitan-kawitan, malahan banyak nang kada suah mandangar atawa kada suah maniring langsung. Adat nang handak ulun sambat ni dingarani ‘ pamulaan manjajak tanah ‘. Inya diulah hagan kakanak lalaki atawa bibini nang hanyar mula handak bajalan rabah.

Kawitan-kawitan bahari rahat banar mamasani ka anaknya nang maharagu ading halus, supaya jangan manjajakkan dahulu talapak batis adingnya ka tanah kada balapik apa-apa. Pamali, kainak kaluko ading kada bisa bajalan langsung, ujar !. Bila mandangar pamali kayaitu, nang abang atawa nang kakak baharagu ading halus bilang bajaga banar supaya jangan talapak batis adingnya tajajak ka tanah.

Kada kaya wahini, kawitan-kawitan langsung kada mahirani atawa saja kada kawa manurut napa-napa haja pamali disambat orang tuha bahari. Contohnya, bahari kada dibanarkan kakanakan halus dibawa kaluar malangkah banturan rumah, salagi kawaitannya balum cukup pantang 40 hari. Wahini kayapa handak dituruti pamali tadi, amun nang si uma baranak di hospital ?. Handak dituruti jua pamali orang bahari, kayapa pulang ? Alamatlah si uma nang hanyar baranak tadi tapaksa pulang bagana di hospital sampai 40 hari – sampai habis pantang !.

Contoh nang disambat di atas tadi sahuaran. Sauting lagi pamali orang bahari manyambat, kakanak halus bila dibawa kaluar rumah handak tulak bajalanan ka mana-manakah, kana diandaki dahulu contengan harang lampu di dahi kakanak tadi ( kaya Hindu maandaki tanda didahinya ) . Pamalinya ujar supaya kakanak tadi jangan ‘ ditagur ‘ oleh hantu samasa dalam pajalanan kainak.

Amun pamali tu handak diulah jua, di mana pulang kawitannya bacari harang lampu . Padahal wahini kadada sabuah rumah orang Banjar di Sungai Ganal nang magun mamakai lampu minyak gas . Sabarataan hudah mamakai lampu letrik haja ! .

Kasudahannya, pamali-pamali orang tuha bahari sapalih memang kada patut diulah lagi masa wahini. Amun handak diulah jua, bujur-bujur mangalihi haja. Lagipun amun diitihi babanar, sapalih pamali nang disambat tadi bujur-bujur ‘ khurafat ‘ haja. Kada badosa amun sasiapa nang kada manuruti.

Naah…..layau ka situ pulang leh pandiran ! . Ayuhak, ulun tarus haja mamadahkan napa nang hudah disambat pamulaan tadi.

Sabalum kakanak halus dijajakkan talapak batisnya ka tanah, kawitannya kana mahalarat dahulu, awan maulah bubur putih bubur habang barang sapiring dua. Kakanak tu pulang dipakaikan jua awan pakaian nang hanyar-hanyar , kaya handak tulak madam balawas.

Kawitan kakanak tadi biasanya mamangku atawa mangilik dahulu anak nang handak dijajakkan talapak batisnya ka tanah. Imbah tu dua halai duit karatas lima ringgit, sapuluh ringgit atawa labih diandaki di tanah hagan jadi lapik batisnya bajajak ka tanah.

Sambil dibacakan ‘ Bismilla hirrahmanir rahim ‘ talapak batis kakanak tadi dijajakkan ka atas duit-duit karatas tadi sambil dilapas awaknya pada pingkutan kawitannya. Bila dilapas haja, kakanak tadi gin bajalan saurang ka hadap atawa inya bajalan rabah awan talapak batisnya kada lagi manjajak duit-duit tadi.

Imbah adat tu, kakanak tadi dibawalah pulang naik ka rumah hagan mamakani bubur putih bubur habang sapaadingannya atawa baimbai awan kakanak lain nang ada di situ.

Ulun wayah kakanak bahari nang maniring adat tu suah batakun ka uma, kanapa maka diulah kayaitu ? . Ujar uma , “ Nyaman bila hudah ganal kainak inya tahu ka duit , bila tahu ka duit tantu rajin pulang tulak madam bagawi “. Bila uma manyambat kayaitu, ulun batakun pulang , “ Aku ni hudahlah diulah kayaitu masa halus bahari ? “. Uma manjawab handap haja, “ Hudah lawas diulah ….“ .

Amun diitihi babanar, asa parcaya asa kada tujuan ulahan kayaitu boleh mambawa orang nang kaganangan ka duit, ditambah rajin pulang bagawi bila hudah ganal kainak. Nang bujur-bujur katahuan , wahini saja banyak orang kaganangan ka duit siang malam. Tagal, banyak jua nang pangulir bagawi mancari duit !. ( Bujur kada ? ).

Kita kawa maniring, banyak hudah kakanak anuman nang baawak sigar, ganjang bagawi tapi kada mau bagawi bacari duit kaya orang lain . Inya labih suka duduk bapandiran di simpang-simpang jalan bahari-hari atawa amun inya ada kawitan sugih, duduk di restoran-restoran haja makan nginum. Inya labih kapingin disambat ‘ panganggur ‘ pada bagawi mangaluarkan paluh saurang barang satitik !.

Tapi amun disorongi duit, kakanak anuman mana nang kada pati mau maambilnya ?…….

Jadiam dahulu. Batamuan andudi, awan carita nang lain pulang.

Dicoret:

Sungai Haji Dorani, Sungai Ganal

02 Disember 2005 / 01 Zulkaedah 1426.

No comments: