Wednesday, September 26, 2007


(17) - SAKULAHAN BAHARI

Sabalum mancoret panjang, ulun handak manyambat dahulu babanyak tarima kasih ka kulaan Ayuhak Bapandiran (AB) nang mambari ka ulun macam-macam cadangan hagan mamparunakan lagi BANJAR SUNGAI GANAL malalui komen, tamasuk jua nang mambari cadangan malalui e-mail, kaya Dr. Mohammad Salleh Lamry matan UKM. Insya Allah , sunyaan cadangan tu ulun cuba mamikirakan hagan diulah mana nang kawa diulah badahulu.

Sahuaran lagi, ada jua nang mambari cadangan supaya ‘ tulisan ‘ ulun dalam BANJAR SUNGAI GANAL diulah halus saikit pada nang ada. Sabujurnya, ulun mancoret awan ‘ tulisan ‘ ganal pada pamulaan dahulu, supaya nyaman mana-mana kulaan Banjar nang kakauran ( kaya ulun ! ), kawa pang mambaca kada payah batasmak lagi. Tagal saja bujur leh , kulaan nang wahini banyak nang anum-anum. Awak magun sigar-sigar , panglihatan mata gin sasain lanjar !.

Jadinya ayuhak haja, mulai coretan kali ni ulun maulah ‘ tulisan ‘ nang tahalus pada dahulu. Tagal, amun sasiapa kulaan nang kada pati hawas mambaca, cuba ditiring pulang awan mamakai tasmak . Kawa haja kaluko ?.

Ari ni ulun handak manyingkap ganangan samasa halus . Masa jadi kakanakan bahari. Kira-kira dalam tahun 60 an. Ulun handak mamadahakan di sini pasal kisah sakulahan awan carita kakanakannya . Sababnya, sakulahan wahini awan masa tu bilang banyak banar pasalisihannya. Ibarat langit awan bumi , jer !. Jadinya, supaya kakanakan wahini tahu kayapa kisah kawitan atawa paniniannya bahari ngalih banar handak bacari ilmu pangatahun. ( Kada kaya wahini, ada buku, ada surat habar, ada jua radio/ TV . Sapalihnya, katik haja ‘ internet ‘ kawa mambaca macam-macam di situ. Ayuhak handak balajar napa ? ).

Sahuaran nang handak ulun sambat jua di sini, sakulah bahari kakanakannya kada sama sabaya umur dalam sauting-sauting darjah, atawa disambat bahari awan pakataan ‘ klas ‘. Contoh, amun wahini darjah satu , sabarataan baumur tujuh tahun. Tagal amun sakulah bahari, kakanakannya ada haja nang baumur sambilan tahun masuk darjah satu !.

Lagipun, bahari handak masuk sakulah kada kira masa awal tahun haja. Patangahan tahun gin boleh haja masuk sakulah. Pendeknya, masa tu ‘ sistem ‘ sakulah bujur-bujur kada taatur, kada karuan. Amun handak masuk sakulah gin kada payah badaftar dahulu kaya wahini. Aci masuk sakulah haja …..

Murid sakulah pulang kabanyakannya masa tu lalakian haja. Mana nang bibinian kada disakulahkan oleh nang kawitan ( Sababnya ulun hudah sambat dalam coretan tadahulu ). Imbah tu, kakanakan sakulah tu bukannya tugul banar datang sakulah. Banyak nang kada datang sakulah pada nang datang, dalam samingguan. Amun wahini, cigu-cigu mau haja naik ‘darah tinggi ‘ maniring kalakuan kakanakan darjahnya , amun kaya kakanakan bahari !.

Kaganangan, bahari ada kawan ulun ngaranya Ab.Wahab ( wahini kada tahu di mana – hidup lagi atawa hudah mati ) , rumahnya parak haja awan sakulah kami. Inya bilang hari-hari digiring oeh kawitan lalakinya awan upung nyiur . Kada handak bajalan tulak ka sakulah, kana hambat sakali. Tatangis pang bila handak tulak ka sakulah ! . Sapalih pulang ada haja bila kada handak tulak ka sakulah, dihambin oleh nang kawitan. Kuriak-kuriak di balakang sambil manangis kada handak tulak ka sakaluh ( Amun diulah video carita kaya ni bilang mambari lelehan banar ! ).

Imbah tu, kakanakan bahari mana rumah nang tajauh pada sakulah , bilang banyak pang nang mambawa sangu makanan saurang , babanding pada nang mambawa duit balanja. Bila masa rehat, sabarataan tulak ka padang tagah pinggir sakulah, mambawa bungkusan sangu nasi dingin awan iwak karing. Sapalih lauknya iwak wadi barandang haja pang . Makanlah di situ baimbai kakawanan nang lainnya. Imbah makanan , tulakan ka tampayan surau bacari banyu nginuman banyu dingin !.

Masa tu kantin sakulah kada kaya wahini, ada babangunan. Cumanya diulah pisang sasikat, diulah di situ babangkuan hagan maandak makanan. Banyu nginum kadada bajual di situ. Siapa handak nginum imbah makan lontong atawa pacal ( sampai takaluar hingus kapadasan ! ), mancari saurang banyu di tangki sakulah atawa di tampayan. Banyu pili kadada masa tu ( Tahu gin kada kayapa rupa pili banyu ! ).

Tantang pakaian pulang ulun handak mamadahkan. Kabanyakan kakanakan lalakian sabarataan mamakai kupiah hirang. Bilang kadada nang ‘ buka jambul ‘ . Pakaian nang bibinian pulang babaju kurung. Sapalih ada haja nang mamakai baju gaun. Warna pakaian lalakian kada sama antara sauting sakulah awan sauting sakulah di Sungai Ganal. Nang ulun tahu, sakulah ulun lalakian babaju kameja putih, salawar warna kakuningan. Sakulah Parit Anam , salawarnya hirang. Sakulah Sungai Ganal salawarnya biru tuha (?), Sakulah Bagan Tarap , salawarnya kakuningan jua.. Pakaian kakanakan bibinian tabaik saikit. Baju putih , tapeh warna biru tuha. Bilang sama haja sunyaan sakulah.

Tagal ada sahuaran nang ulun kapingin banar mamadahkan hagan pangatahun kakanakan wahini. Napanya am ?. Kakanakan sakulah bahari tulak ka sakulah kada mamakai kasut ( Ujar cigu-cigu bahari ‘ kaki ayam ‘ ),. baik lalakian atawa bibinian . Pakaian pulang kada suah balobi. Sapalih ada haja baju kada babutang. Ada jua nang batambal di balakang ! ( wahini, samiskin-miskin kakanakan sakulah asa ulun kadada tatamu murid nang bapakaian kayaitu ). Patutnya kakanakan wahini basyukor babanar ikam , kada marasa kasusahan kaya kami bahari !…..

Bapadah ulun tantang bangunan sakulah pulang. Sakulah ulun di Parit (9) pamulaannya ( masa tu ulun balum sakulah lagi di situ – magun kakanakan napa ) diulah batawing sapanggal haja. Kadada batingkap, kadada jua badaun lawang. Kakanakan amun handak masuk atawa kaluar sakulah, kawa haja maluncat malalui tawing sakulah sapanggal tadi. Lantainya pulang tanah haja, kada basimin. Amun ari hujan tampiasan. Licak lantai sakulah. Bacalumut batis kakanakan – mambadae awan batis nang kada bakasut. Hatap sakulah diulah matan hatap nipah haja.

Handak tahulah kayapa bangku kakanakan masa tu ?. Bangkunya bangku panjang, mejanya jua meja panjang. Duduk batiga baampat sauting bangku. Papan hitamnya ada babatis tiga. Bahanu ada haja papan hitam nang aci paku tarus ka tihang. Papan hitam masa tu, diulah matan papan sakaping-kaping, dicat awan cat hirang. Bila ulun hudah masuk darjah ampat (?) hanyar tatamu papan hitam nang diulah matan ‘ hard board ‘ , bacat hijau pulang.

Bila ulun hudah masuk sakulah di situ, hanyar karajaan maulah bangunan hanyar bahatap sing. Lantainya basimin. Tagal magun haja dinding sapanggal. Kada lawas imbah tu, diulah badinding liput. Ada batingkap, ada badaun lawang. Bangunan sakulah lawas pulang diandaki awan dawai bajaring. Jadi kakanakan kada kawa lagi kaluar masuk darjah aci maluncat haja. Tagal , bila ari hujan magun haja tampiasan kaya dahulu.

Amun handak tahu, sakulah bahari ngarannya ‘ Sakulah Malayu ‘ . Bila hudah nagara kita mardeka diubah ngarannya ‘ Sakulah Umum ‘ . Imbah tu hanyar diubah ka ngaran wahini ‘ Sakulah Kabangsaan ‘. Ulun cuma sawat marasa basakulah ngaran Sakulah Malayu awan Sakulah Umum haja.

Talanjur bacarita, ulun handak mamadahkan pulang mata palajaran nang diajar masa tu. Hagan kakanakan darjah satu awan darjah dua atawa darjah tiga (? ) mata palajarannya : Tulisan Jawi, Tulisan Rumi, Bacaan Jawi, Bacaan Rumi. Ejaan Jawi. Ejaan Rumi, Kira-kira, Congak, Pahabaran, Lukisan awan Patukangan Tangan.

Bila naik darjah ampat sampai darjah anam sapalih palajarannya diubah, sapalih ditambahi pulang. Mata palajaran nang ulun ingat ditambahi : Karangan Jawi, Karangan Rumi, Ilmu Hisab ( ganti Kira-Kira ) , Ilmu Tanam-tanaman, Ilmu Alam, Tawarikh, Ilmu Kasihatan. Mata palajaran agama Islam kadada balajar masa tu – siapa handak tahu, masuk ka sakulah agama subalah patang. Tu pang jadinya masa tu banyak nang kada sakulah agama , tapaksa balajar mangaji bila handak kawin !.

Masa ulun hudah masuk darjah lima , di sakulahan ulun hanyar ada diulah pasukan pangakap – ujar kami bahari ‘ sakaud ‘ . Sukan sakulah gin hudah diulah tiap tahun. Masa tu disambat ‘ Hari Ibu Bapa ‘. Acaranya labih kurang haja awan hari sukan sakulah masa wihini.

Sahuaran lagi nang patut ulun padahkan hagan pangatahun kakanakan wahini, tantang pakakas manulis kakanakan sakulah masa tu. Masa bahari kakanakan nang hanyar masuk darjah satu kada mamakai buku tulis kaya wahini . Inya tapaksa mamakai sakaping ‘ papan batu ‘ nang ada babingkai kayu awan mamakai ‘ kalam ‘ hagan manulis di situ. Bila naik darjah tiga (?) hanyar mula manulis di karatas awan pensil.

Papan batu atawa kalam tu mudah banar rosak amun tahampas ka tanah karas ( Patut haja masa tu lantai kada basimin ! ). Amun taduduki, papan batu tu pacah. Kalam pulang amun taduduki atawan tahampas , patah. Tapaksa disambung , dimasukkan ka luang batang buluh halus handap supaya kawa mamingkuti. Jaka tidak , tapaksa manukar nang hanyar. Harga sabatang kalam amun kada salah paingatan ulun cuma lima sen sabatang ( tu gin banyak kada kawa manukar di kadai, tahulah ! ).

Mamadam tulisan di papan batu tu pulang, cuma awan banyu biasa haja ( kami bahari disuruh cigu mamadam awan kambang bunya raya ). Imbah dipadam awan banyu tapaksa manunggu dahulu satumat sampai karing, hanyar bulih dicoret di situ. Tagal sapalih ada haja kakanakan nang pangulir mambawa banyu dalam botol halus hagan mamadam papan batu, litus-litus maludahi papan batu awan banyu liur saurang ! – Amun tatiring oleh cigu, tu nang bisa kana incing talinga sampai panjang - merah, atawa kana kibit di parut. Dimapatuai ikam…..

Tantang papariksaan sakulah bahari awan wahini , sama haja. Cumanya, bahari siapa nang kada lulus pariksa, kada boleh naik darjah. Tunggulah di darjah tu babarapa tahun….Masa tu pulang papariksaan cuma ada papariksaan panggal awan pariksa hujung tahun nang disambat ‘ pariksa ganal ‘ . Kadada ujian bulanan kaya wahini. Bila tamat darjah anam, lulus papariksaan dapat sijil nang batulis dalam basa orang putih sunyaan. Imbah mardeka, sijil darjah anam hanyar ditulis dalam basa Malayu awan huruf Jawi ( Ulun ada manyimpani sijil tu sampai wahini ).

Asa ulun jadiam dahulu hinggan ni bacarita pasal sakulahan masa bahari. Sakurang-kurangnya malalui carita di atas tadi, kakanakan wahini dapatlah saikit maulah pabandingan kayapa sakulah bahari awan sakulah wahini , nang disambat oleh orang wahini kalulusan matan ‘ sakulah atap ‘ - saja bujur sambatan tu , hatap sakulah bahari hatap nipah ! .

Cumanya ulun maulah kasimpulan: Bungul-bungul kakanakan sakulah bahari, tagal masing-masing bisa haja mambaca awan manulis tamasuk bakira. Sunyaan tu bajadian, sabab kaadaan masarakat masa tu kurang mautamakan palajaran. Kamudahan sakulahan pulang kada mancukupi. Tagal, bungul-bungul kakanakan sakulah wahini, banyak kada bisa manulis mambaca awan bakira. Pada hal kamudahan balabihan, sakulah batu, kawitan sugih , canggih sunyaan jer. Ayu napa am komen pian dalam hal kayani ?…...

Dicoret:

Sungai Haji Dorani, Sungai Ganal

12 November 2005/ 10 Syawal 1426.
No comments: