Wednesday, September 26, 2007


(21) - PAMALI BIBINIAN BANJAR

Ditakdirkan, amun magun ada lagi paninian atawa padatuan kita nang baumur 60 atawa 70 tahun dalam tahun 50 an bahari, hidin hidup sigar kada lalalian sampai wahini, mau haja hidin kada karing muntung aur bamamai haja maniring palakuan orang bibini wahani. Bamula matan kakanakannya sampai ka nang hudah baanakan.

Kayapa hidin kada bamamai haja hari-hari, amun banyak banar pamali paninian padatuan nang kada dipatuhi lagi orang bibini wahini. Matan palakuan hari-hari di dapur, sampailah cara bapakaian tulak ka pakan. Balum lagi amun handak disambat pasal orang bibini nang batianan sampai nang maharagu anak hanyar diparanakan. Bilang ngalih babanar handak disambati.

Di sini ulun handak mamadahkan saikit pamali atawa disambat dalam bahasa Malayu ‘ pantang larang ‘ hagan orang bibini. Sabalum tu ulun handak mawada dahulu napa baik atawa buruknya pamali orang bibini nang disambat turun manurun oleh paninian padatuan kita bahari.

Amun dilihati babanar, pamali nang disambat oleh paninian padatuan kita , bujur-bujur batujuan hagan manjadikan supaya palakuan cucu cicit hidin ada bapaaturan nang baik. Kada aci langgar haja. Atawa jangan sampai kainak disambati orang palakuan diulah oleh anak, tarait awan ngaran kawitan pulang. Lagipun, amun diulah pamalinya takutan pang kaluko anak cucu handak maulah.

Contohnya, paninian padatuan kita manyambat pamali banar ujar amun anak dara banyanyi di juruk, tautamanya samasa bamasak. Pamalinya ujar , kaluko dapat laki tuha !. Amun diitihi babanar, tujuan pamali kayaitu diulah bilang bagus banar. Partamanya, amun orang bibini aur banyanyi-nyanyi haja di juruk samasa bamasak, kaluko sabab talalu rame banyanyi tadi , kainak iwak nang dirandang kada tajaga lagi apinya ( bahari sabarataan mamakai dapur kayu amun bamasak di juruk, lambat amun handak mangurupkan apinya bila talalu barau ). Amun api kada dijaga, talalu barau banar sampai hangit iwak nang dirandang, kada baik kaluko jadinya ?. Hagan sunyaan anak dara takutan, dikaitkanlah awan ‘ dapat laki tuha ‘

( tantu dah kadada anak dara nang hakun balaki tuha , kilum awan muha hudah bakarudut !).

Nang disambat di atas tadi, sahuaran. Sahuaran lagi, masa bahari orang lalaki anuman masa paninian padatuan kita . jarang inya dapat maniring anak-anak dara kaluaran, babanding kaya masa wahini. Amun takaluar rumah gin, anak dara tu aur basalubung muha awan tapeh atawa kaluar awan kawitannya haja ( ngalih handak mangurat ! ) . Bila anak dara banyanyi di juruk, tadangar pulang ka orang lalaki anuman yang lalu tadi

( bahari orang sunyaan bajalan batis , jadi jalannya aci maradah mana jalan nang parak haja – kada kira di higa rumah orang tamasuk jua di higa juruk ). Makanya katahuanlah kainak oleh orang lalaki anuman nang amun lalu di situ, rumah nang dilaluinya tadi ada baisi anak dara !.

Lagi sahuaran, paninian padatuan kita bahari bilang tatalu sarik banar amun ada anak daranya banyanyi. Kada kira di juruk atawa di mana haja. Ujar orang bahari, amun orang bibini banyanyi-nyanyi, inya tu hudah lanji handak bacari laki !. ( Sababnya, maikut adat orang bahari, orang bibini tu tampat gawiannya di juruk haja – kada patut baungkai awak ).

Tagal , amun dilihati pulang matan nang kada baiknya pamali tadi, ada jua bujurnya sambatan orang wahini : “ Pamali orang bahari bujur-bujur mambunguli anak cucu haja “. Ulun mambari contohnya : Paninian padatuan kita bahari manyambat, orang bibini nang hanyar baranak, pamali mamakan iwak nang bapanting. Kainak paranakan dicucuki oleh panting iwak tu !. Amun orang wahini, nang hudah mandangar caramah Jabatan Kasihatan, saja disambatinya pamali tu kada masuk ka akal !. Napa kadanya, cuba fikirkan, ikan tu hudah mati, panting awan sagalanya hudah dibuang ka mana-mana, asa munasabahlah panting ikan datang manyucuk parut pulang ?.

Lagipun , wahini anum sakit napa-napa, tulak haja ka kalinik, ada haja ubatnya !. Jadinya, kayaitu pang jadinya maka pamali paninian padatuan bahari kada pati dipakai lagi oleh cucu cicit wahini. Tagal amun orang bahari, inya saja bujur takutan mandangar pamali kayaitu, tautama orang bibini baranak pamulaan. Handak tulak ka kalinik kaya masa wahini, mana ada lagi masa tu ?.

Jadiam dahulu ulun maulah saikit wadaan hagan kita mamikirkan bagus kadanya pamali nang diulah oleh paninian padatuan kita bahari. Amun talalu panjang, layau pulang pada kahandak ulun nang asal, hagan mamadahkan pamali bibinian…..

Ulun maitihi, pamali bibinian nang diulah oleh paninian padatuan Banjar bahari tamasuk inya sunyaan lapisan umur. Matan kakanakan, anak daranya sampai ka nang hudah baanakan.

Amun di lapisan kakanakan , pamali nang rahat di sambat oleh paninian padatuan kita contohnya, jangan makan dalam piring balapis dua. Takutan kainak bila ganal , kawin dimadu oleh laki. Jangan makan batang manisan matan di pohonnya dahulu pada matan di pucuk, kainak kahidupan pamulaan hanja sanang, tagal bila sampai ka tuha jadi susuh. Ada jua pamali nang disambati, kakanakan bibini jangan bapupur bat kawitan, kainak ngalih dapat laki. Atawa di sambat jua, pamali kakanakan mangikis alis kaning, kainak mata lakas kaur sabalum tuha.

Tamasuk jua babarapa pamali lain nang sama hagan kakanakan bibini awan lalaki. Kaya disambat , jangan duduk di atas bantal, kainak tumbuh bisul di burit. Atawa disambat jua , pamali maniring orang tangah bahira, kainak mata picak.

Di lapisan anak dara, batambah banyak lagi pamali nang dipasani oleh paninian padatuan. Sababnya, samasa anak daralah banyak paraturan nang patut dilajari sabalum inyak kainak jadi bini orang atawa umak ka nang anak. Di sini ulun handak manyambat sahibar saikit haja pamali-pamali , hagan pangatahuan sabarataan.

Salain pamali orang bibini yang hudah ulun sambat kaya di atas , ada lagi pamali nang lain hagan anak dara. Kaya disambat, pamali duduk di watun kainak orang handak datang malamar kada wani. Pamali jua amun anak dara bajamur pakaian di lalaran di luar rumah kada batudung, kainak kada dapat syafaat ari kiamat. Jangan lalu lalang bajalan di hadapan kawitan atawa orang nang tuha, kanaik awak lakas bungkok sabalum kawin. Tamasuk jua pamali disambat, jangan duduk dilasung kainak burit babisul.

Hagan orang bibini hudah balakian pulang , ada babarapa pamali diulah oleh paninian padatuan nang batujuan supaya inya bapaaturan dalam kahidupan laki bini tamasuk jua kainak hagan maajar anak supaya bakalakuan bagus.

Di antara pamali-pamali tu, jangan manjamur kain lampin anak halus di tangah hangat kaluko anak panggaringan. Jangan mambawa anak halus gagaliuar samasa ari parak sanja, kainak rambut anak lakas bahuban. Pamali jua orang bibini manyaru laki awan ngaran laki sabujurnya, kainak di akhirat kada mandangar suara malaikat manyuruh masuk ka syorga.

Atawa ada jua pamali nang disambat, amun bamasak nasi di kuantan jangan kada dibasuh dahulu, kainak laki tulak manyundal. Salain tu disambat, pamali mahantukkan bakul pambasuhan baras ka banda karas kaya watun atawa pinggir atang, kainak anak jadi bungol atawa jadi botol. Tamasuk jua pamali nang disambat, jangan mambari anak makan hati hayam, kainak hati anak kada pandapatan.

Sunyaan pamali-pamali nang disambat tadi amun diitihi babanar, tujuannya sunyaan hagan mambaiki palakuan . Kada kira kakanakan, anak dara atawa uma-uma anuman nang hanyar baranak. Tagal , kanapa kadada pamali hagan orang nang hudah tuha-tuha jadi paninian padatuan ?. Sababnya ulun manangguhi, paninian padatuan tu hudah cukup tahu pasal paaturan palakuan nang baik-baik, jadi paraya ada lagi pamali hagan hidin tu. Lagipun nang maulah bamacam-macam pamali tadi datangnya matan paninian padatuan tu !. Kada bujur kaluko amun paninian padatuan tu maulah jua pamali hagan awak saurang ? Lagipun pamali tu batujuan lain matan nang disambati . Ujar orang anuman wahini : “ Ada perkara tersirat ,di sebalik perkara tersurat “ ( ulun minta maaf hajalah manyambat pakatan Malayu tu ).

Asa ulun panjang hudah sasambatan nang mamadahkan pamali hagan orang bibini di sini. Ulun paraya mamadahkan pamali hagan orang lalaki pulang sauting-sauting, sababnya sapalih pamali tu sama haja antara orang lalaki awan bibini. Lagipun, amun dibandingkan pamali orang bibini awan lalaki , balabih banyak pamali hagan orang bibini. Tujuannya tantu tahu kaluko ?. Orang bibini tu inya labih banyak bagana di rumah, jadi inyalah nang talabih patut mamadahkan macam-macam pamali ka nang anak-anak, supaya katuruan sunyaannya bagus awan dihormati orang lain bila hudah ganal kainak, tamasuk jua supaya kada mamalukan ngaran kawitanya.

Batamuan pulang andudui. Barelaan…..

Dicoret:

Sungai Haji Dorani, Sungai Ganal

20 November 2005 / 18 Syawal 1426

No comments: